Interessenprofil

Profil interesa

Pomoću Profila interesa za nekih 10 minuta možete otkriti Vaše interese i sklonosti, te upoznati odgovarajuće grupe zanimanja kao i sama zanimanja.

Nakon procjene 66 iskaza na skali od 1 (da, točno) do 4 (ni u kom slučaju) na Vašem ekranu se pojavljuje grafika koja pokazuje stub za svaku grupu zanimanja. Što je veći Vaš interes za tu grupu zanimanja, to je duži taj stub.

Molimo imajte u vidu: Profil interesa NIJE nikakav test! Ovdje nije riječ o Vašim sposobnostima i podobnostima, nego isključivo o Vašim interesima i sklonostima.

Uneseno ime se prikazuje samo na tvojoj analizi. Ono NEĆE biti pohranjeno u datoteci.
Unos je dobrovoljan.