Interessenprofil

شرح علایق

شرح علایق فقط در 10 دقیقه به شما کمک خواهد کرد تا علایق و تمایلات خود را بیابید و با گروه های شغلی و شغلی که بیشتر برای شما مناسب است آشنا شوید.

پس از اینکه 66 گزاره را با نمره 1 (بله درست است) تا 4 (به هیچ وجه) ارزشگذاری کرديد نموداری روی صفحه نمایش شما ظاهر خواهد شد که یک میله برای هر گروه شغلی نمایان می شود. هر چه علاقه شما در گروه شغلی مربوطه بیشتر باشد میله بلندتر خواهد بود

لطفاً به خاطر داشته باشید: شرح علایق یک تست نیست! این شرح درباره توانایی ها و مهارتهای شما نیست بلکه به علایق و تمایلات شما مربوط است.

نام وارد شده تنها در ارزیابی شما نمایش داده می شود. نام در پایگاه داده ذخیره نخواهد شد.
وارد کردن نام جنبه اختیاری دارد.